tisdag, april 08, 2014

Snubblade över en gammal intervju från februari 2010. Åsikter kan förändras - men när det gäller prostitution tycker jag nu som då - fokus på förövarna.

Bilaga 6.
Intervju med Fatima Svanå, Folkpartiets ledamot.
Skedde över mejl den 15/2-10 klockan 09.29

När jag frågar Fatima vilken position hon innehar i Folkpartiet får jag genast reda på att hon är en mycket aktiv person och att jag har haft tur som lyckats snappa åt mig lite av hennes tid.
– Jag är gruppledare för Folkpartiets regiongrupp i Halland. Jag är Folkpartiets ledamot i Hallands regionstyrelse samt vice ordförande i länsförbundet där jag också är utbildnings och personalansvarig.

Fatima arbetar heltid som ungdomsbehandlare och det har hon gjort i sex år. Politiskt ”arbetar” hon inte men hon har haft olika förtroendeuppdrag sedan år 2002. Hon har haft uppdrag i regionstyrelsen sedan 1 januari 2007 och varit medlem i Folkpartiet sedan 1999.

Svaret på frågan; ”hur ställer sig Folkpartiet i prostitutionsfrågan?” liknar svaret jag fick från folkpartisten Nina Bäckström. Båda två menar att prostitution aldrig kan accepteras i vårt samhälle, människor som prostituerar sig måste få hjälp till vård och den som köper sex av en annan människa ska straffas. 
– Vi behöver mer kunskap om prostitutionens orsaker och ta reda på vilka metoder att bekämpa den som är mest effektiva. Sexköpslagen sänder ut en signal om att samhället inte accepterar prostitution, men kan samtidigt leda till att det blir svårare att nå ut och hjälpa de prostituerade. Prostitutionen finns därför att den efterfrågas. Det är därför viktigt att också nå
sexköparna med insatser. Metoder för att utveckla arbetet riktat mot sexköparna behöver tas fram, säger Fatima.

Folkpartiet vill införa ett grövre sexköpsstraff för den som köper sex av någon som är offer för människohandel. De vill att de prostituerade ska erbjudas alternativ till prostitutionen genom god eftervård, stöd att finna nya gemenskaper och inkomstkällor samt att missbrukare ska få hjälp att bryta sitt beroende. De vill även ge fler offer för människohandeln permanent uppehållstillstånd i Sverige. Det Folkpartiet har genomfört fram tills nu är att de har tagit fram en handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Totalt satsades 213 miljoner kronor på 36 åtgärder under perioden 2008-2010. De har även tillsatt en utredning för att utvärdera sexköpslagen samt gjort det lättare att arbetskraftinvandra till Sverige.

Jag frågar Fatima hur hon personligen ställer sig i prostitutionsfrågan.
– Jag står bakom de åsikter Folkpartiet har. Jag håller med om att man borde lägga mer fokus på förebyggande arbete. Ett exempel är genusperspektiv i skolan för att främst diskutera vår förlegade mansroll.

– Jag anser att sexköpslagen är mycket bra då behöver sätta fokus på förövarna, är hennes svar på frågan om vad hon anser om sexköpslagen. Även om den inte är hård som hon önskar att den vore hon är hon tacksam över att vi har den.

– Vad tror du skulle hända med samhället om Sverige legaliserade prostitution?
– Vi skulle förändra vår kultur och moral i Sverige. Pojkar (och flickor för den delen) som växer upp skulle få en helt förvriden syn på relationer till det motsatta könet och hur sexualiteten kan uttryckas. Det skulle bli accepterat att se kvinnan som en handelsvara. Kvinnor och flickor skulle få det svårare att hävda sina demokratiska rättigheter då synen på kvinnor skulle flytta fokus från kvinnors kompetens till kvinnors potentiella sexuella tjänster.
Det skulle drabba alla kvinnor i samhället, vilket vore förfärligt när vi kommit så långt i kampen om lika rättigheter för båda könen.

Fatima tycker att det absolut bästa för samhället i stort och för alla kvinnor som riskerar att fastna i prostitution är att sexköparna är kriminaliserade.
– Prostitution i sig är inte, och ska inte vara, kriminellt.
Det är köpet och förmedlandet som är kriminaliserat, vilket Fatima anser vara utmärkt.

Hon har svårt att svara på frågan om hur hon ser på de kvinnor som prostituerar sig.
– De är som alla andra olika personer med olika bakgrund och olika motiv. Jag kan inte säga hur jag ser på dem som grupp.
Jag frågar henne istället varför hon tror att kvinnor prostituerar sig. Hon berättar att hon av egen erfarenhet har sett baksidan av prostitution. Hon menar att kvinnor och flickor har olika motiv. De flickor hon personligen har träffat som ungdomsbehandlare har alla utsatts för övergrepp av närstående i ung ålder. Detta medför låg självkänsla. De har sedan blivit uppfångade av män i åldern 25 och uppåt som sedan har blivit dessa tjejers ”pojkvänner”. Hon berättar att tjejerna tvingas prostituera sig för att kunna finansiera pojkvännens missbruk eller spelande. Tjejerna blir bjudna på droger och den dåliga cirkeln är igång. Vid 16-17 års ålder är de fullfjädrad missbrukare och saknar tillit till vuxna.
– Men detta är min egen erfarenhet och därmed inte sagt att jag är någon expert på prostitution.

Jag bad henne beskriva straffet för sexköp om hon fick bestämma. Svaret jag får är kort och bestämt.
– Fängelse. Inget mindre. Sedan är det en lång historia hur kriminalvården ser ut i Sverige. Den dömde ska parallellt med fängelsestraffet gå i terapi och alternativt få träffa före detta prostituerade och diskutera problematiken.


Avslutningsvis berättar hon att hon har skrivit om den prostituerade som kvinna men är fullt medveten om att många unga män också prostituerar sig. Män och pojkar som är utsatta för våldtäkt ökar i Sverige, den senaste statisktiken i Stockholm visar på att män anmäler våldtäkter i högre grad numera. Det enda som är stabilt är att den som köper sex eller den som våldtar är män. Därför handlar detta i så hög grad om förövarens motiv och vilken mansroll vi förmedlar i vår kultur.

Inga kommentarer: